REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LESNEIMPRESJE.PL obowiązujący od dnia 23.01.2023 r.

W niniejszym Regulaminie zostały zawarte m.in. informacje o sposobach złożenia zamówienia i zawarcia Umowy, dostawie i płatności w Sklepie, procedurze odstąpienia od Umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy Leśne Impresje Paulina Janczak, dostępny pod adresem Internetowym www.lesneimpresje.pl, prowadzony jest przez Paulinę Janczak, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mozarta 3/1015, prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą pod firmą Leśne Impresje Paulina Janczak zgodnie z ustawą z dn. 6 marca 2018 r.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego skierowany jest do Konsumentów  i  określa zasady dokonywania zakupów, warunki zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz odstąpienia od Umowy przez Konsumenta.

3. Niniejszy Regulamin w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Sklepu przed dokonaniem zakupu i przestrzegać jego postanowień.

5. Klient ma możliwość zapoznać się z postanowieniami Regulaminu w dowolnym czasie, korzystając z linku zamieszczonego w stopce strony lub pod adresem: https://lesneimpresje.pl/sklep/regulamin

6. Informacje zawarte na stronie Sklepu www.lesneimpresje.pl, odnoszące się do produktów wraz z ich opisem oraz cenami, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy zbiór postanowień określający zasady korzystania ze Sklepu, dostępny pod adresem: https://lesneimpresje.pl/sklep/regulamin

Sklep – serwis Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem Internetowym: https://www.lesneimpresje.pl/sklep

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona znajdująca się pod adresem: www.lesneimpresje.pl/sklep

Sprzedawca – Paulina Janczak, prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą pod firmą „Leśne Impresje Paulina Janczak” , ul. Mozarta 3/1015, 02-736 Warszawa, zgodnie z ustawą z dn. 6 marca 2018 r.

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub otrzymała zgodę przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Konto – konto Klienta założone na platformie Internetowej Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Produkt – prezentowane w Sklepie rzeczy ruchome, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, z możliwością modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Produktów.

Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. i innymi stosownymi przepisami prawa.

Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności Internetowych lub wpłata przy odbiorze osobistym Produktu, w zależności od wybranej lub dostępnej formy płatności za zamówiony Produkt.

§3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy:
Paulina Janczak
ul. Mozarta 3/1015, 02-736 Warszawa

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@lesneimpresje.pl

3. Facebook: https://www.facebook.com/lesneimpresje
Instagram: https://www.instagram.com/lesneimpresje/

4. Kontakt za pomocą w/w platform (Facbook, Instagram) oraz adresu e-mail jest możliwy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5. Numer rachunku Sprzedawcy: 29 2490 1044 0000 4200 2273 8927

§4 Informacje Ogólne

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Informacje o Produktach, podane na Stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Ceny Produktów są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), nie uwzględniają kosztów dostawy. Na końcową kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, której cennik zostaje przedstawiony Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

4. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną przedstawione na Stronie Sklepu. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, a realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

5. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

6. Nakazuje się korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa, w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, a także korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie Sklepu wyłącznie do użytku osobistego.

7. Niedozwolone jest dostarczanie oraz zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym w czasie korzystania ze Sklepu, w szczególności poprzez przesyłanie ich za pośrednictwem dostępnych formularzy.

§5 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu, a w szczególności do złożenia zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie, niezbędne są:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
– standardowy system operacyjny
– standardowa przeglądarka Internetowa z włączoną obsługą Javascript oraz plików Cookies
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

2. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki Cookies. Szczegóły dotyczące używania plików Cookies określa Regulamin „Cookies” dostępny w zakładce Polityka Prywatności: www.lesneimpresje.pl/polityka-prywatności

3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Stron Sklepu możliwe było ze wszystkich popularnych urządzeń, systemów operacyjnych i przeglądarek Internetowych, jednak nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za efektywność korzystania przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi również odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich. Kupujący ma prawo poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail.

§6 Zakładanie Konta

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

2. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracji na Stronie Sklepu. Z chwilą przesłania Formularza rejestracji, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w dowolnej chwili, usuwając Konto.

3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto. W celu usunięcia Konta Klienta należy poinformować Sprzedawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o woli jego usunięcia.

4. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem podanego przy rejestracji adresu e-mail (login) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

5. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności: www.lesneimpresje.pl/polityka-prywatności

6. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przesłanie za pomocą e-maila jakichkolwiek danych, w tym loginu i hasła Klienta.

§7 Składanie Zamówień

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient, posiadający Konto w Sklepie lub jako Gość, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, pod pseudonimem ani przy użyciu niepoprawnych danych osobowych. Kupujący może założyć Konto na etapie składania zamówienia lub w innym, dowolnym momencie.

2. Zamówienia za pośrednictwem Strony można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu. Regulamin ten jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybór jednego lub kilku Produktów dostępnych w Sklepie, dodanie ich do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”, a następnie poprawne wypełnienie danymi teleadresowymi elektronicznego formularza Zamówienia, wybranie metody dostawy oraz płatności i wciśnięcie przycisku finalizującego Zamówienie.

5. Kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie , w przypadku wybrania metody płatności elektronicznych, przenosi Kupującego do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego Operatora celem dokonania płatności za Zamówienie lub w przypadku wybrania płatności przelewem przedstawia dane niezbędne do dokonania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dokonanie płatności prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

6. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, w tym: adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail. Po poprawnym złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatycznie wygenerowaną odpowiedź Sklepu, potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

7. W przypadku, gdy dane te są niekompletne lub ich poprawność budzi uzasadnione wątpliwości, Sprzedający ma prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia i podjęcia próby kontaktu z Kupującym. Jeżeli kontakt ten nie będzie możliwy, a także w przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich informacji po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

8. Jeżeli trudności w podjęciu kontaktu z Kupującym będą utrzymywały się przez okres przekraczający 14 dni, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy. Uprawnienie to będzie przysługiwało Sprzedawcy przez okres 3 miesięcy liczonych od pierwszego dnia, w którym uprawnienie to zaczęło mu przysługiwać. Sprzedawca złoży wówczas Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu, przy czym złożenie tego oświadczenia może nastąpić poprzez wysłanie Kupującemu na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości.

9. Odstąpienie przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży wiąże się z koniecznością zwrotu Kupującemu takiej samej kwoty, jaką uiścił on za Zamówienie, przy wykorzystaniu tej samej metody płatności, jakiej Kupujący użył do zapłaty ceny Zamówienia i pozostawieniem Produktów będących częścią Zamówienia do swojej dyspozycji.

10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem otrzymania przez Sprzedawcę wpłaty uiszczonej przez Kupującego na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub zrealizowanej za pomocą innej, wybranej spośród dostępnych, metody Płatności.

§8 Płatność i dostawa

1. Sprzedawca na Stronie Sklepu informuje Klienta o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, Sprzedawca po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu, może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

3. Płatność za Zamówienie złożone w Sklepie realizowana jest:
a. za pomocą przelewu bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy
b. za pośrednictwem serwisu Hotpay, obsługiwanego przez dwie spółki prawa handlowego:

– ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. 27 Stycznia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000655383, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, działająca w charakterze instytucji płatniczej (licencja nr MIP10/2018) nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego

– HotPay B2B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. 27 Stycznia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000873149, NIP: 5512647167, REGON: 387677754, działająca w charakterze instytucji płatniczej (licencja nr MIP99/2021) nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego,

4. Produkty doręczane są Kupującemu za pośrednictwem:

a.  firmy kurierskiej InPost bezpośrednio na wskazany adres lub do wskazanego przez Kupującego Paczkomatu

b. przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Polski. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu lub w procesie zamówienia wskaże inaczej. Możliwy jest także odbiór osobisty Produktów po uprzednich ustaleniach pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

c. z odbiorem osobistym

Opłata za dostawę zakupionych Produktów naliczana jest wg taryfy (cennika) przewoźników z uwzględnieniem podatku VAT.

Cennik:

a. InPost:
– InPost Paczkomaty, przesyłka mała (8x38x64): 14,69 zł, średnia (19x38x64): 15,69 zł, duża (41x38x64): 17,39 zł
– InPost przesyłka kurierska, przesyłka mała: 15,79 zł, średnia 17,29 zł, duża: 20,99 zł
b. Poczta Polska, przesyłka max. 600x500x300mm ekonomiczna do 1kg: 14,00 zł, ekonomiczna do 2kg 16,00 zł, priorytetowa do 1kg: 15,00 zł, priorytetowa do 2kg: 17,00
– odbiór osobosty w Warszawie – bezpłatny, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu

5. Klient udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa do zawarcia umowy z firmą wysyłkową na nadanie przesyłki w imieniu oraz na koszt Kupującego.

6. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest imienny dowód zakupu lub faktura. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§9 Realizacja zamówień

1. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na wskazany przez niego adres e-mail zostaje niezwłocznie wysłane potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, a Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia.

2. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu produktów do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego.

3. Zamówienia Produktów realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem Świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych, chyba że na Stronie wskazano inaczej.

4. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym przez niniejszy Regulamin z uwagi na brak zamówionego Produktu, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o zaistniałej sytuacji i zaproponuje inny termin realizacji. Kupującemu przysługuje prawo do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Zgodnie z przepisami prawa, w tym z przepisami regulującymi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem, żadna ze stron nie będzie ponosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.

5.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, a w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów partiami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Czas doręczenia przesyłki do Klienta zależy od wybranej metody dostawy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatnością elektroniczną początek realizacji liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

§10 Warunki odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionych rzeczy.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
– w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna, niż przewoźnik, weszła w posiadanie Produktów
– w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna, niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do dostarczania Produktów osobno lub partiami.

3. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem www.lesneimpresje.pl/formularz-odstapienia,  jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.

5. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeśli:
– przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
– przedmiotem sprzedaży jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
– przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
– przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
– przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia Produktów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte podczas składania Zamówienia, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub do momentu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Od 01.01.2021 r. prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach Konsumenta przysługuje również osobie fizycznej, zawierającej ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

§11 Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.

2. W przypadku otrzymania Produktu wadliwego, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu z Umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego w odniesieniu do Przedsiębiorców oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

3. Wada fizyczna Produktu polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową, co ma miejsce, gdy Produkt:
– nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel Umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
– nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta
– nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
– został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

4.  Jeżeli zakupiony Produkt ma wadę, Kupujący może:
– żądać wymiany Produktu fizycznego na wolny od wad
– żądać usunięcia wady
– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
– złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

6. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, jak i również za pomocą formularza reklamacyjnego zamieszczonego pod adresem: www.lesneimpresje.pl/formularz-reklamacji

7. Reklamacja powinna zawierać:
– dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego)
– wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania
– numer Zamówienia

Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragon lub faktura) nie są obowiązkowe, ale mogą ułatwić złożenie reklamacji.

8. Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w Ustawie o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność Produktu z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub gdy brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował już doprowadzić Produkt do zgodności z Umową).

9. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Produkt do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

10. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu reklamacji, za pomocą takiego samego środka komunikacji, jakiego użył Klient. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

11. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z Umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedającemu, a Sprzedający zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.

12. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, Sprzedawca odpowiednio:

a) pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta

b) obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta lub podmiotu

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od Umowy, Konsument lub podmiot zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

10. Szczegóły dotyczące rękojmi za wady regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 556 – 576).

11. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§12 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak na przykład:
– zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą
– zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
– skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
– może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
http://polubowne.uokik.gov.pl

4. Jeżeli Kupujący zawarł ze Sprzedawcą umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z tą umową jest sąd właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.

5. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej, zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

§13 Opinie w Sklepie Internetowym

  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być ocena, zdjęcie lub recenzja Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym.
  2. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  3. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  4. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  5. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§14 Dane osobowe i pliki Cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także do cofnięcia zgód, przeniesienia tych danych lub wniesienia skargi w związku z naruszeniem praw do ochrony danych osobowych.

6. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

7. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików Cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://lesneimpresje.pl/privacy-policy/

§15 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego oraz istotnych elementów umowy zawartej na podstawie Regulaminu obowiązującego w chwili zawierania umowy. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo bez ponoszenia kosztów usunąć konto.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.